Niklas Svensson

Reinfeldt frågades ut i riksdagen – Juholt på plats


Statsminister Fredrik Reinfeldt frågas ut i riksdagen.

FRÅGESTUND. Klockan 14 i dag inleds statsministerns frågestund i riksdagen. Enligt uppgift kommer Socialdemokraternas partiordförande Håkan Juholt att vara på plats.
Jag bevakar utfrågningen av Fredrik Reinfeldt och rapporterar löpande här.

Första frågan till statsministern kom från Socialdemokraternas partiledare Håkan Juholt. Juholt:
– Jag har under denna höst haft möjlighet att resa extra mycket runt om i Sverige. Jag har valt att besöka universitet och högskolor i Skövde, Umeå, Trollhättan, Sundsvall. Jag möts av att de skär ned på antalet platser. Arbetslösheten är hög bland våra ungdomar och söktrycket större än någonsin. Såväl Norge som Danmark har nu högre andel högskoleutbildade än vad Sverige har. Vad är det för tanke bakom detta och vem är ansvarig för att det nu sker?

Reinfeldt svarade:
– Mitt intryck har varit att vi med kvalitetsförstärkningar har gjort det mer intressant att ägna sig åt högskolestudier. Det spelar också lite roll till vilken högskola eller universitet man söker. Vi har också avgiftsbelagt studenter utanför EU.

Juholt:
– Det är inte det som rektorer runt om i landet reagerar på. Det är att de har ett söktryck som de får säga nej till. Vi Socialdemokrater har lagt ett budgetförslag med 8 700 fler högskoleplatser. Ni stänger ute arbetslösa ungdomar.

Reinfeldt:
– Nu är problemet med de papper som socialdemokraterna skriver, att ni är inte ensamt ett regeringsalternativ. Dels är era förslag inte finansierade.

Nästa frågeställare var språkröret Åsa Romson (MP). Hon ställde en fråga apropå FN:s klimatmöte som avslutades i helgen:
– Min fråga är vilka ytterligare åtgärder för att minska klimatutsläppen avser riksdagen komma till riksdagen med?

Reinfeldt:
– Vi ska inte sända beskrivningar till svenska folket att inget görs. Sverige är ett av exemplen som visat att det är möjligt. Men vi är i växande grad bekymrade över snabbväxande ekonomier runt om i världen.

Romson igen:
– Men vilka ytterligare och vidare åtgärder anser regeringen behövs i samhället? Det skulle både minska utsläppen och ge jobb i Sverige om vi tog tag i de förslag som ligger på bordet.

Reinfeldt:
– Jag har själv varit med och höjt CO2-skatten till över 1000 kronor per utsläppt ton. Men vi gör olika vägval. Åsa Romson tycker vi ska göra mer i Sverige. Jag menar att de globala problemen kräver globala svar. Det man ofta kan göra för fem öre i andra länder kostar här fem kronor.

Sverigedemokraten Sven-Olof Sällström ställde nästa fråga. Det handlade då om omfattande fusk med uppehållstillstånd bland kinesiska företagare i Sverige.
Reinfeldt svarade:
– Det blir allt enklare när frågeställaren kan ge svaret själv. Vi har öppna och liberala regler för arbetskraftsinvandring, och jag försvarar att vi har den typen av regler.

Sällström fortsatte:
– Man köper sig arbetstillstånd, och här uppdagas nu en ny form av otillräckliga regler. Är det inte dags att återgå till de tidigare reglerna för arbetskraftsinvandring?

Reinfeldt:
– Vi har förbättrat förutsättningarna för människor som kommer hit för att arbeta. Till slut måste man ställa sig frågan, är det bra eller dåligt att vi får hit fler som jobbar. Mitt svar är att det är bra.

Nästa frågeställare var avgående vänsterledaren Lars Ohly som tog upp svensk utvisningspolitik. Han nämnde 91-åringen som ska utvisas och familjen från Ånge som tvingades bort efter elva år i Sverige:
– Kan statsministern ge ett svar till barnen?

Reinfeldt:
– Det är alltid svåra fall. Människor känner i hjärtat att man förstår dessa människors situation. Men Lars Ohly vet att detta är grundat i lagstiftning.

Ohly:
– Om resultatet är att barn utvisas ur Sverige tycker statsministern att det är rätt. Men det är fegt att påstå att statsministern inte kan ändra på detta. Ni skulle kunna ändra på detta, men ni fegar och smiter ifrån ansvar. Det finns fler barn som har frågor. Samuel Östlund undrar, bryter inte detta mot barnkoventionen, vad svarar du på det statsministern? Fanny Lindgren undrar: varför fick vi inte säga hej då?

Reinfeldt:
– Jag tycker att det är bra när ett statsråd vet över vilka lagar och regler man verkar. Vi har till exempel inte ministerstyre i Sverige. Vi har också fört bort möjligheten från Sveriges regering till migrationsverket och migrationsdomstolar att fatta beslut. Det är vår uppfattning att de säkerställer en bättre rättsordning.

Gustav Blixt (M) ställde sedan en fråga om hur regeringen bedömer det ekonomiska läget just nu.
Reinfeldt:
– I skarp kontrast till många andra länder har Sverige haft två goda år vad gäller tillväxtsiffror. Men vi ser framför oss en avmattning, då är det viktigt att inte spela bort vårt viktigaste kort, god ordning i offentliga finanser.

Carl B Hamilton (FP) tog upp förra veckans toppmöte – och åtgärder för att förhindra en upprepning av finanskrisen, och bygga på den så kallade brandväggen. Hur stort är Sveriges åtagande?
Reinfeldt:
– Grundlösningen är att de mest skuldtyngda länderna gör mest själva. Man kallar det brandvägg för att det ska vara som en sorts försäkring, detta för att lugna nervösa marknader. Vi har sagt att vi är villiga att bidra genom IMF. Varför? Jo, för att man får de bästa villkoren – och det är helt försvarbart inför svenska skattebetalare.

Ulrika Carlsson (C) tog upp klimatmålen i Durban och EU:s ambitioner på klimatområdet.
Reinfeldt:
– Syftet är att tillsammans åstadkomma att vi kan begränsa temperaturökningar till två grader. Europa eller EU är de enda som har legalt bindande minskningar. Den typen av åtaganden finns inte i andra delar av världen.

Mikael Oscarsson (KD) frågade sedan om skolor som firar jul i kyrkan. Enligt Oscarsson förordar Skolverket i dag censur – och kräver att man kontrollerar vad en präst som ska närvara vid en skolavslutning ska säga. Står Reinfeldt bakom?
Reinfeldt svarar:
– Rektorn avgör var skolavslutningen ska vara. Det är regeringens uppfattning.

Eva-Lena Jansson (S) tog upp Caremaskandalen och det faktum att lägsta anbud ofta upphandlas.
Reinfeldt:
– Regeringen har i dag på förmiddagen fattat beslut och presenterat ytterligare medel till svensk äldreomsorg. Det i syfte att uppmuntra och tydliggöra kvalitetsaspekter i upphandling. Det måste vara kvalite som är vägledande.

Isabella Jernbeck (M) ställde en fråga om euron och de länder som står utanför.
Reinfeldt:
– Svensk uppfattning är att vi ska säkra vårt svenska inflytande och vi är nogsamma med att markera att vi inte vill ha en delning av EU.

Ibrahim Baylan (S) konstaterade att det 2006 fanns ett nationellt stöd till de skolor som hade sämst resultat. Stödet avskaffades av nuvarande regering, enligt Baylan. Är statsministern nöjd med utvecklingen?
Reinfeldt:
– Vår allmänna utgångspunkt är att vi är bekymrade över att inte tillräckligt många elever når fullständiga resultat, både i grundskolan och gymnasieskolan. Om vi i grunden enas om att barn och ungdomar lär sig mycket mer, då är det viktigt att ha en öppenhet för vilken av metoderna som fungerar bäst.

Staffan Danielsson (C) tog upp försvaret och försvarsbudgeten, och nämnde utvecklingen i omvärlden. 2014 ska ett nytt försvarsbeslut tas och det börjar bli dags göra omfattande analyser. Delar statsministern den analysen?
Reinfeldt:
– Jag tror försvarsministern bättre kan svara på hur ett sådant beslut ska förberedas. Det är kärva budgettider, Sverige har kommit längre när det gäller utvecklandet av en mer insatsberedd organisation. Jag vill återkomma till den mer exakta formen. Möjligen kan man fråga försvarsministern under debatten.

Börje Vestlund (S) avslutade med en fråga om de hårt kritiserade elområdena. Frågan: Är det verkligen så att alla verkställande direktörer, generaldirektörer har mandat att förhandla direkt med EU-kommissionen, eller vem är det som företräder Sverige i förhandlingar med EU-kommissionen?
Statsministern:
– Det är korrekt att det är Svenska kraftnät som slagit fast elområdena, det är inte regeringen som gjort det. Exakt hur förhandlingen sköts och av vem, det måste jag i så fall gå tillbaka och kontrollera. Det kan vara olika. Det viktigaste att säga, än så länge verkar vi ha en mild vinter men det kan förändras. Det kommer att vara det enskilt viktigaste.

Helene Petersson (S) tog upp frågan om länder som förhindrar journalister att göra sitt jobb. På vilket sätt gör statsministern Sveriges röst hörd i dessa frågor?
Reinfeldt:
– Vi förstår vikten av detta och framför dessa synpunkter. Men det går också att peka på en utveckling som går i motsatt riktning. En vilja att styra och kontrollera. Men sociala medier gör det svårare att kontrollera. Det är vad jag stöter på i delar av världen.

Anna Kinberg Batra (M) tog upp frågan om missbruk och våld – hur adresserar du det här stora samhällsproblemet, särskilt för många kvinnor – vad kan politiken göra?
Reinfeldt:
– Jag har under hösten rest och ska återkomma till det i närtid. I dag kan vi säga att alla de kvinnojourer och de som jobbar ideellt behövs ännu mer än vad som är fallet annars. Vi ska sända de en tanke.