För er som glömt: anvisningarna till hur man egentligen ska fira mor
För er som glömt: anvisningarna till hur man egentligen ska fira mor

Så firade vi mors dag förr i tiden

Hur firade man mors dag förr? Jo mors dag firades för första gången 1905, och här är anvisningarna om hur det skulle gå till!

Mors dag började som en hyllningsgudstjänst till Anna Jarvis mamma som hade gått bort. Året var 1905 och platsen var Philadelphia. Kyrkan smyckades med vita nejlikor som var Anna Jarvis mammas favoritblomma. Och allt sedan dess har vita nejlikor varit en populär begravningsblomma, samt nejlikan i sig en symbol för mors dag.

Cirka 10 år efter att det första firandet i USA började högtiden även komma till Sverige. 

1919 bestämde man att man alltid ska fira mors dag den sista söndagen i maj. Anledningen till detta var för att ”då är försommarens tid inne och sippor och guldvivor skola skänka sin doft och skönhet till ära för mor i det hem där hon lever och verkar, eller på hennes grav om hon gått bort”.

Året därpå, 1920, gavs ett litet häfte kallat ”Mors dag” ut av där det fanns ett antal instruktioner för hur ett mors dag-firande skulle gå till.

Listan över hur dagen ska firas delas upp i två delar – en för hemmet och en för firandet utanför hemmet:

I hemmet

1. Svenska flaggan hissas från hemmets flaggstång.

2. Mor hälsas om morgonen med sång från barnen.

3. Hon bjudes före uppstigandet på kaffe och bröd; helst sådant, som barnen själva bakat. Hon hedras med blommor och en liten gåva.

4. Vila och frihet från allt hushållsarbete, beredes henne, så långt möjligt är. Barnen hjälpa till i hemmet så mycket de kunna, sopa, laga mat och diska.

5. Vid eftermiddagskaffet eller på aftenen hålles en liten högtidlighet, där far i huset medverkar. Något vackert läses upp, och ett hjärtats tack bringas Mor, som är hemmets sammanhållande kraft.

6. Frånvarande barn hälsa mor med brev eller telegram.

Utanför hemmet

1. Mors dag firas med allmän flaggning.

2. I kyrkor och bönhus erinra prästen och predikanten om Mors dag och om hennes betydelse för hem och samhälle.

3. Efter slutad gudstjänst går man i procession ut på kyrkogården, där psalmer sjungas och där mödrars gravar äro prydda med blommor.

4. Om aftonen kunna festligheter ordnas i skolsalar och i andra offentliga lokaler, varvid programmet upptager sång, tal, uppläsning ur detta häfte, kaffe med dopp. Alla mödrar äro inbjudna som gäster. Ungdomsföreningar av olika slag, nykterhets- och föredragsföreningar, präster, lärare och lärarinnor kunna åtaga sig anordnandet av dylika festligheter.

5. I god tid före firandet av Mors dag kunna gåvor av penningar eller av annat slag vara insamlade till förmån och glädje för obemedlade goda mödrar och änkor, kanske även till beredande av sommarvila åt någon sjuk eller utarbetad moder.

6. Mors dag firas stilla och värdigt. Mors dag vare en familjekärlekens, en tacksamhetens och en löftets dag!

Källa: Nordiska museet, Historiskamedia.se, Svenskahogtider.com (som hämtat fakta från Herlitz, Gillis (2007) Mors dag och Halloween. Festseder i förändring. Doktorsavhandling vid Uppsala universitet.)